Všeobecné Podmínky Pronájmu Technologií

Julius Meinl Coffee Intl., a.s., organizační složka

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto Všeobecné podmínky pronájmu technologií (dále jen „Všeobecné podmínky“) stanoví vzájemná práva a povinnosti mezi Julius Meinl Coffee Intl., a.s., organizační složka, se sídlem Strakonická 1199/2d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5, IČO 271 24 452 (dále jen “Dodavatel”) a Zákazníkem zboží Dodavatele (dále jen „Zákazník“) při pronájmu zařízení na výrobu kávy nebo jiných technologií (dále jen „Předmět nájmu“) v souvislosti s jejich dodavatelsko-odběratelským vztahem založeným mezi Dodavatelem a Zákazníkem (dále společně také jen „Smluvní strany“) smlouvou o spolupráci (dále jen „Smlouva“).

 

1.2 Každý pronájem podle předchozího odstavce je realizován na základě nájemní smlouvy uzavírané podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ”) a Předmětem nájmu může být jednotlivá movitá věc nebo soubor movitých věcí.

 

1.3 Předmět nájmu je specifikován ve Smlouvě, případně v její příslušné příloze.

 

1.4 K uzavření nájemní smlouvy dochází předáním a instalací Předmětu nájmu, a to okamžikem podpisu instalačního protokolu podle odst. 2.6. těchto Všeobecných podmínek.

 

2. PŘEDÁNÍ A INSTALACE ZAŘÍZENÍ

 

2.1 Dodavatel přenechává zařízení tvořící Předmět nájmu Zákazníkovi tak, aby jej mohl užívat k účelu, k jakému je Předmět nájmu určen.

 

2.2 Dodavatel se zavazuje předat Předmět nájmu Zákazníkovi a provést jeho instalaci v místě určeném Zákazníkem, a to v termínu stanoveném dohodou Smluvních stran. Zákazník je povinen poskytnout k tomu Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost.

 

2.3 Instalaci zařízení, které tvoří Předmět nájmu, je oprávněn provádět výlučně Dodavatel, resp. jím pověřená osoba.

 

2.4 Před instalací zařízení Zákazník zajistí zejména místo pro instalaci tak, aby bez jakýchkoli potíží mohlo dojít k instalaci zařízení Dodavatelem. Zákazník zajistí požadovaný přívod elektrické energie a přívod vody do vzdálenosti 1,5 m od místa, kde bude umístěno zařízení. Náklady na zajištění místa instalace/deinstalace včetně přívodu vody, elektrické energie a odvozu odpadu nese Zákazník.

 

2.5 Současně s instalací provede Dodavatel zaškolení příslušného personálu Zákazníka v obsluze a používání zařízení, včetně postupu při mechanickém čištění a doplňování produktu. Dodavatel se zavazuje seznámit personál Zákazníka s jednotlivými recepturami a postupy přípravy kávy Julius Meinl a kávových specialit z této kávy vyráběných. V té souvislosti se Dodavatel zavazuje, že předá všechny receptury a postupy příprav kávy a návody na obsluhu kávovarů v písemné podobě.

 

2.6 Předání a instalaci Předmětu nájmu si Smluvní strany vzájemně osvědčí v písemném protokolu, ve kterém jsou vedle údaje o místě a čase předání a instalace uvedeny charakteristika a stav jednotlivých zařízení a případných dalších věcí tvořících Předmět nájmu.

 

2.7 Zákazník podpisem protokolu podle předchozího odstavce potvrzuje, že se podrobně seznámil se stavem a vlastnostmi všech věcí tvořících Předmět nájmu a že Předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce, vysvětleny správné postupy užití a došlo k zaškolení obsluhy.

 

2.8 Zákazník je oprávněn Předmět nájmu užívat od okamžiku jeho instalace.

 

3. UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

 

3.1 Zákazník se zavazuje užívat Předmět nájmu řádně v souladu s jeho určením, dodržovat základní pravidla užívání Předmětu nájmu a chránit Předmět nájmu před nadměrným opotřebením, poškozením, zničením nebo ztrátou. Zákazník není oprávněn Předmět nájmu nijak opravovat či upravovat.

 

3.2 Při užívání Předmětu nájmu se Zákazník zejména zavazuje

a) starat se o zařízení s péčí řádného hospodáře,

používat zařízení pro úpravu kvality vody (změkčovač vody, filtr) výhradně dodané Dodavatelem

b) dbát o provozní servis podle pokynů Dodavatele nebo jím pověřené osoby,

c) jakékoliv poruchy nebo potřebu provedení servisního zásahu neprodleně oznámit Dodavateli (kontakt technické podpory),

d) nést náklady na čisticí prostředky předepsané Dodavatelem,

e) umožnit Dodavateli kdykoliv možnost provést nezbytný servis zařízení tvořícího Předmět nájmu, případně provést kontrolu technického stavu zařízení,

f) pojistit zařízení tvořící Předmět nájmu pro případ ztráty, zničení, poškození nebo odcizení a vinkulovat pojistné plnění ve prospěch Dodavatele,

g) zajistit ekologickou likvidaci jakéhokoli a veškerého odpadu vyprodukovaného při provozu zařízení,

h) umožnit Dodavateli označení zařízení a toto označení zachovávat po celou dobu trvání nájmu.

 

3.3 Zákazník není oprávněn přenechat Předmět nájmu k užívání jiné osobě kromě svého personálu. Umožní-li přesto Zákazník užívání Předmětu nájmu třetí osobou, odpovídá Dodavateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám.

 

3.4 Dojde-li k zjištění vady, poškození, zničení nebo ztrátě Předmětu nájmu, je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Dodavateli.

 

3.5 Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku vzniklých Nájemci nebo třetím osobám při používání Předmětu nájmu.

 

3.6 Zákazník je povinen užívat Předmět nájmu pouze v místě, ve kterém to bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, neodsouhlasí-li Dodavatel přemístění Předmětu nájmu na jiné místo.

 

3.7 Předmět nájmu musí být používán odborně k účelu, ke kterému je určen podle předepsaných technických podmínek, se kterými byl Zákazník řádně seznámen a které mu byly předány při instalaci Předmětu nájmu, a při dodržování platných norem (ČSN) a právních předpisů, týkajících se provozu Předmětu nájmu.

 

3.8 Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré instrukce Dodavatele a další předepsané postupy týkající se používání a údržby Předmětu nájmu, postupu přípravy kávy a kávových specialit, jež mu byly předány v písemné podobě.

 

3.9 Zákazník je odpovědný za škody a závady, vzniklé na Předmětu nájmu jeho zaviněním nebo způsobené nesprávnou manipulací a provozem Předmětu nájmu. Zákazník odpovídá i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k Předmětu nájmu přístup. Zákazník je povinen uhradit v případě zničení, poškození nebo odcizení Předmětu nájmu škodu vzniklou Dodavateli v plné výši.

 

4. SERVIS ZAŘÍZENÍ 

4.1 Zákazník je povinen oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má Dodavatel provést a nepřipustit provádění oprav jinou osobou, než servisním střediskem Dodavatele. Při porušení této povinnosti odpovídá Zákazník za škodu tím způsobenou.

 

4.2 Dodavatel poskytuje základní servis Předmětu nájmu bezplatně. Tento servis obsahuje práci technika, cenu náhradních dílů, cenu dopravy technika a preventivní prohlídku jednou ročně.

 

4.3 Servis (včetně základního servisu) Předmětu nájmu je poskytován v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00. V případě závady, v jejímž důsledku je Předmět nájmu mimo provoz, je příjezd technika v pracovních dnech zajišťován do 24 hodin od jejího nahlášení. Pokud dojde k závadě, kdy Předmět nájmu funguje, ale s určitým omezením, je v pracovních dnech příjezd technika zajištěn do 72 hodin.

 

4.4 Podmínkou bezplatného základního servisu je dodržování podmínek užívání Předmětu nájmu podle článku 3 těchto Všeobecných podmínek Zákazníkem.

 

4.5 Dodavatel není povinen poskytnout Zákazníkovi základní servis Předmětu nájmu, pokud je Zákazník v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků vůči Dodavateli.

 

4.6 Předmětem bezplatného servisu nejsou vady, poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla neodbornou manipulací, prací na Předmětu nájmu neproškoleným pracovníkem, nedostatečnou péčí, nesplněním povinností řádné obsluhy, nedodržením výše uvedených předpisů a norem, užíváním Předmětu nájmu k účelu, k němuž není určen, poškozením způsobeným Zákazníkem nebo třetí osobou, náhodou nebo vyšší mocí, vadným, nebo neodborným uskladněním.

 

4.7 Zákazník není oprávněn na zařízení provádět servisní práce prostřednictvím jiné osoby než Dodavatele nebo jím pověřené osoby. Osobně je Zákazník oprávněn provádět servisní práce pouze v rozsahu běžných servisních úkonů zařízení nevyžadujících zvláštní znalosti o provozu a servisu zařízení. V opačném případě odpovídá Dodavateli za vzniklou škodu.

 

 

5. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

5.1 Zákazník je povinen kdykoli bez zbytečného odkladu na žádost Dodavatele umožnit jeho pracovníkům přístup k Předmětu nájmu za účelem provedení kontroly Předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy.

 

5.2 Zákazník se zavazuje počínaje předáním a instalací Předmětu nájmu kupovat u Dodavatele jednou za dvanáct měsíců potřebné filtry na úpravu vody. Nevymění-li Zákazník tyto filtry nebo jejich cenu neuhradí anebo je bude používat i pro jiné zařízení, ztrácí nárok na bezplatný servis Předmětu nájmu. Stejně tak je zákazník povinen používat čistící prostředky pouze od Dodavatele

 

5.3 Zákazník se zavazuje udržovat a pravidelně čistit pronajatou technologií podle návodu zaměstnanců společnosti JULIUS MEINL.

 

5.4 Zákazník se zavazuje na Předmětu nájmu připravovat výhradně produkty značky Julius Meinl, a to pouze získaných z dodávek od Dodavatele na základě Smlouvy.

 

5.5 Dodavatel zajišťuje revize Předmětu nájmu v souladu s platnými technickými normami (ČSN).

 

5.6 Předmět nájmu zůstává ve vlastnictví Dodavatele po celou dobu trvání nájmu. Odpisy Předmětu nájmu provádí Dodavatel.

 

5.7 Zákazník nesmí Předmět nájmu zcizit ani zatížit jakýmikoliv právy třetích osob a ani takové (byť i nedobrovolné) zatížení umožnit.

 

5.8 Zákazník nahradí Dodavateli v plné výši škodu vzniklou případným poškozením, odcizením, ztrátou nebo zničením Předmětu nájmu.

 

6. TRVÁNÍ A UKONČENÍ NÁJMU

6.1 Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu trvání Smlouvy v souvislosti s níž byl Předmět nájmu předán Dodavatelem Nájemci k užívání.

 

6.2 Kterákoliv ze stran je oprávněna samostatnou písemnou výpovědí ukončit platnost nájmu, aniž jsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy. Výpovědní lhůta činí pro obě Smluvní strany pro tento případ dva (2) měsíce a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

 

6.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy v případě, že

a) Zákazník podstatným způsobem nebo opakovaně poruší některou z povinností týkajících se nájmu uvedené ve Smlouvě nebo těchto Všeobecných podmínkách,

b) Zákazník neplní závazek minimálního měsíčního odběru kávy podle Smlouvy.

 

6.4 Po ukončení nájmu je Zákazník povinen v termínu určeném Dodavatelem umožnit Dodavateli deinstalaci a odvoz Předmětu nájmu, nedohodnou-li se Smluvní strany na odkoupení Předmětu nájmu Zákazníkem podle odst. 6.7. Všeobecných podmínek. Pro deinstalaci zařízení platí obdobně ustanovení pro jeho instalaci podle článku 2 Všeobecných podmínek.

 

6.5 Skončení nájmu nemá vliv na nároky, práva a povinnosti, které Smluvním stranám vznikly za dobu jeho trvání.

 

6.6 Ukončením nájemní smlouvy není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy.

 

6.7 Po uplynutí doby trvání Smlouvy má Zákazník právo požádat Dodavatele o odkoupení zařízení tvořící Předmět nájmu, pokud plnil řádně a včas své závazky ze Smlouvy po celou dobu jejího trvání.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto Všeobecné podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 a násl. OZ a řídí se jimi všechny nájemní smlouvy podle článku 1 Všeobecných podmínek uzavřené v době jejich účinnosti. Odchylná ujednání příslušné smlouvy o spolupráci mají přednost před zněním Všeobecných podmínek.

 

7.2 Veškeré jednání vztahující se k nájemní smlouvě se řídí právními předpisy České republiky.

 

7.3 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1.1. 2022.