VOP

Všeobecné obchodné podmienky pre oblasť gastronómie

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre oblasť gastronómie definujú základné práva, povinnosti a podmienky obchodného styku a spolupráce spoločnosti Julius Meinl Coffee Intl., a.s. so sídlom: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31 318 932, zapísanej v OR OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 336/B a jej zákazníkmi - právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie najmä v oblasti poskytovania pohostinských, reštauračných ako aj obdobných služieb v oblasti gastronómie 


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV.

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a záväzky predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s Rámcovou zmluvou a s ňou súvisiacimi právami a povinnosťami zmluvných strán. 

1.2 Tieto obchodné podmienky sa uzatvorením Zmluvy stávajú súčasťou obsahu takejto Zmluvy, ak Zmluva výslovne neustanovuje inak. 

1.3 Pre účely Zmluvy a VOP majú nižšie definované pojmy nasledovný význam; uvedený význam platí pre jednotné ako aj množné číslo definovaného pojmu, ibaže by z kontextu výslovne vyplývalo inak:
(i) kupujúcim je kupujúci definovaný v Zmluve vrátane jeho prípadných právnych nástupcov. 
(ii) predávajúcim je predávajúci definovaný v Zmluve vrátane jeho prípadných právnych nástupcov. 
(iii) tovarom sa rozumejú potravinárske výrobky (káva) a nepotravinárske výrobky vrátane zariadení, doplnkového sortimentu (čaj, horúca čokoláda, smotana, sušienky, cukor, instantná káva a iné) a podporného materiálu (porcelán, poháre, stojany a iné predmety na podporu predaja s logom a/alebo obchodným menom predávajúceho ako aj bez loga), ktoré dodáva predávajúci kupujúcemu v súvislosti so Zmluvou. 
(iv) Rámcovou zmluvou alebo Zmluvou je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je dodanie Tovaru a zariadení za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
(v) VOP alebo obchodné podmienky znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky pre oblasť gastronómie predávajúceho. 
(vi) zariadením alebo zariadeniami sa rozumejú zariadenia dodané predávajúcim kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, najmä uvedené v čl. III Zmluvy (kávovary, zmäkčovače, mlynce na kávu, filtre a pod.) 
(vii) zmluvné strany znamená predávajúci a kupujúci. 

1.4 Prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Znenie Zmluvy má prednosť pred ustanoveniami Príloh. 

1.5 V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implicitný, na akýkoľvek právny predpis zahŕňa odkazy na: 
a) takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo záväzných pravidiel výkladu podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni platnosti tejto Zmluvy); 
b) akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis; a 
c) akýkoľvek vykonávací právny predpis potrebný na aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpisu.

1.6 Žiadne z práv a povinností kupujúceho zo Zmluvy nemôžu byť postúpené tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. 


2. OBJEDNÁVKA A DODANIE TOVARU

2.1 Ak je v Zmluve (najmä čl. II) definovaný „Minimálny odber“, kupujúci sa zaväzuje v dohodnutej dobe, a ak nie je uvedená tak počas kalendárneho mesiaca, odobrať od predávajúceho minimálne takto dohodnuté množstvo a druh tovaru (najmä kávy). 

2.2 Objednávka predávajúceho sa realizuje priamo pri pravidelnej návšteve obchodného zástupcu predávajúceho alebo na základe inej forme objednávky, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, najmä telefonickej či mailovej. Kontaktné údaje strán pre vykonanie objednávky sú uvedené v Zmluve. 

2.3 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu tovaru. 


3. CENA ZA TOVAR

3.1 Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v cenách dohodnutých podľa Zmluvy a/alebo platného cenníka tovarov, ktorý je prílohou Zmluvy. 

3.2 Ak je uvedené, že cena je bez DPH platí, že k cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny cien aj počas platnosti cenníka tovarov najmä v prípade legislatívnych a iných zmien, ktoré majú vplyv na výšku cien tovarov (napr. zmeny dovoznej prirážky, zmena cien palív a energií, zvýšenie výrobných nákladov a pod.) alebo v dôsledku zvýšenia miery inflácie podľa Štatistického úradu SR. 

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny v cenníkoch týkajúce sa zmeny EAN kódu a logistických zmien (napr. zmena množstva výrobkov v kartóne). 

3.5 Zmeny cenníka podľa bodov 3.3 a/alebo 3.4 týchto VOP predávajúci oznámi kupujúcemu pri osobnej návšteve obchodným zástupcom predávajúceho prípadne zaslaním emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu kupujúceho podľa Zmluvy. Prvým zaplatením novej ceny vyjadruje kupujúci svoj súhlas s novou cenou. 

3.6 V prípade zmeny cenníka spôsobom, kedy sa zvýši cena oproti pôvodne dohodnutej cene o viac ako 10%, má kupujúci právo od Rámcovej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené najneskôr v lehote 10 (slovom: desať) dní odo dňa, kedy bola zmena cenníka kupujúcemu podľa bodu 3.5 VOP oznámená, inak toto právo kupujúceho zaniká. Rovnako platí, že ak kupujúci od Rámcovej zmluvy neodstúpi, k zmene ceny dochádza momentom oznámenia zmeny cenníka podľa bodu 3.5 týchto VOP kupujúcemu. 

3.7 Predávajúci je oprávnený z ponuky tovarov a z aktuálneho cenníka vyradiť tovary, ktoré prestal vyrábať alebo distribuovať. 


4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci sa zaväzuje platiť za dodaný tovar spôsobom definovaným v čl. IV Zmluvy. 

4.2 V prípade zvolenej platby „v hotovosti“ sa platba realizuje ihneď pri realizácii dodávky tovaru k rukám jeho obchodného zástupcu. Kupujúci je povinný si vyžiadať doklad o prevzatí platby. Za správnosť, úplnosť, zrealizovanie platby a zabezpečenie dokladu o realizácii zodpovedá kupujúci. Ak mu obchodný zástupca prípadne iná osoba doručujúca tovar predávajúceho nevydá alebo odmietne vydať doklad o zaplatení, je povinný o tom ihneď informovať kontaktnú osobu predávajúceho uvedenú v Zmluve. 

4.3 V prípade zvolenej platby „na základe faktúry“ sa platba realizuje prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený vo faktúre a to v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je oprávnený zaplatiť za dodaný tovar formou jednostranného započítania pohľadávky zo strany kupujúceho voči predávajúcemu, šekom alebo zmenkou. 


5. BONUS

5.1 Kupujúci má nárok na bonus, ak je to výslovne uvedené v Zmluve. 

5.2 Pokiaľ kupujúci odoberie od predávajúceho minimálne množstvo dohodnutej značky kávy v určenom období podľa čl. VI Zmluvy (ďalej len „Sledované obdobie“), tak za uvedené Sledované obdobie má kupujúci nárok na bonus z celkového obratu zazmluvnenej kávy vo výške uvedenej v čl. VI Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že pri odbere kávy za Sledované obdobie nižšom ako uvedené množstvo, nevzniká kupujúcemu žiadny nárok na bonus. 

5.3 Ak je Sledované obdobie stanovené inak ako kalendárny mesiac platí, že minimálne množstvo sa určuje pomerne za celé Sledované obdobie. 

5.4 Kupujúcemu vzniká nárok na bonus, ak splnil stanovené podmienky a zaplatil všetky faktúry vystavené predávajúcim riadne a včas. 

5.5 Nárok na bonus spočíva v práve kupujúceho vyzvať predávajúceho po skončení príslušného Sledovaného obdobia na zaplatenie bonusu a to doručením faktúry so splatnosťou 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry na e-mail efaktura@meinl.sk. 

5.6 Ak kupujúci faktúru nedoručí do 14 (slovom: štrnástich) dní od uplynutia príslušného Sledovaného obdobia, nárok na bonus zaniká 

5.7 Nároky na bonus sa nesčítavajú ani neprenášajú do ďalšieho Sledovaného obdobia, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

5.8 Bonus je možné uhradiť aj formou jednostranného započítania pohľadávok predávajúceho evidovaných voči kupujúcemu. 


6. AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU

6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným slovenským normám v akosti a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú podmienok výroby, dovozu, a označovania výrobkov, najmä v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách. 

6.2 Tovar musí byť kupujúcim skladovaný v súlade s pokynmi uvedenými na tovare. Ak nie je na tovare uvedené inak, tovar musí byť skladovaný po celú dobu záručnej doby v suchom, chladnom a vetrateľnom prostredí, nie v blízkosti tepelného zdroja, v zmysle platných právnych noriem a príslušných dokladov a pokynov odovzdaných kupujúcemu predávajúcim pri dodávke tovaru a vždy aj s prihliadnutím na charakter a povahu tovaru. 

6.3 Záručná doba tovaru je vyznačená na obale tovaru. Ak nie je výslovne vyznačená, záruka sa neposkytuje. 

6.4 Kupujúci je potravinový tovar povinný predávať a podávať vždy spôsobom a v množstve určenom na obale prípadne v zmysle dokladov a pokynov odovzdaných kupujúcemu predávajúcim a vždy aj s prihliadnutím na charakter a povahu tovaru. Ak si vyžaduje v zmysle uvedeného osobitný spôsob konzumácie alebo podávania, je povinný o tom vopred a včas informovať svojich pracovníkom a najmä zákazníkov. 


7. PODPORNÝ MATERIÁL A DOPLNKOVÝ SORTIMENT

7.1 Dodávku doplnkového sortimentu (čaj, horúca čokoláda, smotana, sušienky, cukor, instantná káva a iné) a podporného materiálu (porcelán, poháre, stojany a iné predmety na podporu predaja s logom a/alebo obchodným menom predávajúceho ako aj bez loga) realizuje predávajúci kupujúcemu zvyčajne v čase pravidelných návštev obchodného zástupcu predávajúceho. 

7.2. Predávajúci poskytne kupujúcemu podľa vlastného uváženia výbavu podporného materiálu a doplnkového sortimentu v primeranom rozsahu vyplývajúcom z predpokladaného mesačného objemu odberu potravinárskeho tovaru. 

7.3. Podporný materiál a doplnkový sortiment poskytne predávajúci kupujúcemu za aktuálne ceny podľa cenníka predávajúceho prípadne podľa dohody s predávajúcim. 

7.4. Kupujúci sa zaväzuje používať počas a aj po skončení platnosti Rámcovej zmluvy podporný materiál a ostatné dodané veci alebo veci odovzdané do užívania od predávajúceho iba v súvislosti s odoberanou kávou a výrobkami predávajúceho a to v záujme ochrany dobrej povesti značky Julius Meinl. Z rovnakého dôvodu sa kupujúci sa zaväzuje udržiavať podporné materiály a doplnkový sortiment v riadnom, čistom a prevádzkyschopnom stave. 


8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


8.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami a Rámcovou zmluvou. 

8.2. Kupujúci je povinný tovar prevziať v súlade s týmito obchodnými podmienkami a Rámcovou zmluvou a zaplatiť zaň jeho cenu. 

8.3. Kupujúci nie je oprávnený ďalej tovar predávať ani inak poskytovať tretím osobám s výnimkou jeho predaja či poskytovania svojim zákazníkom vo svojich prevádzkach v rámci maloobchodnej prevádzky. 

8.4. O odovzdaní a prevzatí tovaru bude spísaný odovzdávací a preberací protokol podpísaný odovzdávajúcim a preberajúcim. Za odovzdávací a preberací protokol sa považuje aj faktúru, na ktorej je podpis preberajúcej osoby a uvedenie odovzdaného tovaru. Preberajúca osoba v mene kupujúceho je povinná protokol/faktúru podpísať a zároveň uviesť meno, priezvisko a funkciu v prevádzke. Podpísaním protokolu/faktúry bez výhrad sa má za to, že došlo k riadnemu prevzatiu a odovzdaniu tovaru. 

8.5. V prípade, že kupujúci uhrádza kúpnu cenu tovaru v hotovosti pri jeho dodaní predstavuje pokladničný doklad vystavený podľa zákona č. 289/2008 Z.z. zároveň doklad o dodaní tovaru.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou dlžnej sumy za dodaný tovar zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu a to až do úplného vysporiadania všetkých záväzkov, ktoré voči kupujúcemu eviduje. 

8.7 Kupujúci smie ochranné známky predávajúceho alebo ochranné známky, ktorých je predávajúci oprávneným užívateľom (ďalej len „Ochranné známky“) užívať výlučne v súvislosti s predajom tovaru konečným spotrebiteľom. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho akokoľvek použiť obchodné meno alebo čo i len jeho príznačnú časť alebo akékoľvek Ochranné známky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. 


9. POSKYTOVANIE ZARIADENÍ NA PRÍPRAVU KÁVY

9.1 Poskytovanie zariadení na prípravu kávy je výlučne v kompetencii predávajúceho. 

9.2. Predávajúci poskytne kupujúcemu zariadenie odplatne do nájmu alebo mu zariadenie odpredá za dohodnutú cenu. 

9.3. Ak sa zariadenia odpredávajú, záručná doba sa poskytuje len v prípade ak predávajúci výslovne a písomne záruku poskytne a súčasne uvedie dobu jej trvania. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli u kupujúceho nesprávnou manipuláciou o zariadeniami príp. nesprávnym skladovaním v rozpore s pokynmi alebo dokumentmi, ktoré pre tento účel predávajúci kupujúcemu odovzdal a to ani v prípade, ak kupujúci uvedené umožnil tretím osobám vrátane prípadov vykonania servisnej práce inou osobou ako predávajúcim podľa bodu 11.2 VOP. 

9.4. V prípade odpredávaných zariadení platia primerane ustanovenia bodu 10.4 a 10.5 VOP. 

9.5. Spôsob a podmienky poskytnutia zariadenia sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a v Rámcovej zmluve. 

9.6. Ak je uvedené, že je nájomné zahrnuté v cene odobratej kávy podľa čl. I Rámcovej zmluve uvedené platí len pri dodržaní minimálneho mesačného odberu uvedeného druhu kávy (Minimálny odber). V opačnom prípade je kupujúci ako nájomca povinný uhrádzať nájomné uvedené v tabuľke v čl. III Zmluvy. 


10. NÁJOM ZARIADENÍ VO VLASTNÍCTVE PREDÁVAJÚCEHO. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

10.1 Ustanovenia tohto článku VOP platia len pre zariadenia poskytnuté kupujúcemu do dočasného užívania na základe Rámcovej zmluvy. 

10.2. Obstarávacia cena zariadenia ako aj špecifikácia poskytnutého zariadenia je uvedená v Rámcovej zmluve . 

10.3. Nájomná zmluva sa považuje za uzatvorenú podpisom Rámcovej zmluvy a zariadenie na prípravu kávy za odovzdané dňom podpisu inštalačného protokolu v zmysle týchto VOP. 

10.4. Kupujúci nie je oprávnený so zariadeniami poskytnutými predávajúcim, bez súhlasu predávajúceho akokoľvek nakladať a to najmä ich prevádzať, darovať, vykonať akýkoľvek právny úkon, ktorým by previedol vlastníctvo alebo spôsobil prevod vlastníctva na tretiu osobu, použiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva, uzavrieť nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo inú zmluvu oprávňujúcu tretiu osobu na užívanie zariadenia, zriadiť záložné právo, vecné bremeno alebo akékoľvek iné ťarchy a práva tretích osôb. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu VOP, spôsobí predávajúcemu škodu a konanie môže naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov. 

10.5. V prípade poskytnutia zariadenia na prípravu kávy alebo čajov predávajúcim sa kupujúci zaväzuje: 
a) starať sa o zariadenie so starostlivosťou riadneho hospodára, 
b) používať zariadenie na úpravu kvality vody (zmäkčovač vody, filter) výhradne dodané predávajúcim (cena podľa aktuálne platného cenníka), 
c) dbať o prevádzkový servis podľa pokynov predávajúceho alebo ním poverenej osoby, 
d) zabezpečiť splnenie povinností podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.
e) akékoľvek poruchy alebo potrebu vykonania servisného zásahu bezodkladne oznámiť predávajúcemu na tel. čísle: 0911 103 175, 
f) znášať náklady na čistiace prostriedky predpísané predávajúcim, 
g) nahradiť predávajúcemu škodu vzniknutú na zariadení poškodením, stratou, alebo odcudzením 
h) umožniť predávajúcemu kedykoľvek možnosť vykonať nevyhnutný servis zariadenia, prípadne vykonať kontrolu technického stavu zariadenia, 
i) poistiť zariadenie pre prípad straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia a vinkulovať poistné plnenie v prospech predávajúceho, 
j) zabezpečiť ekologickú likvidáciu akéhokoľvek a všetkého odpadu vyprodukovaného pri prevádzke zariadenia, 
k) umožniť predávajúcemu označenie zariadenia a toto označenia zachovávať po celú dobu trvania Rámcovej zmluvy. 

10.6 Ktorákoľvek zo strán je oprávnená samostatnou písomnou výpoveďou ukončiť platnosť Nájomnej zmluvy bez toho, aby tým boli dotknuté iné ustanovenia Rámcovej zmluvy alebo obchodných podmienok. Výpovedná lehota je pre obe strany pre tento prípad 2 (slovom: dvoj) mesačná a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

10.7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy v prípade, že:
a) kupujúci poruší niektoré z povinností týkajúcich sa nájmu uvedených v tomto článku obchodných podmienok a to čo i len nepodstatným spôsobom, 
b) kupujúci nedodržuje minimálny zazmluvnený dober kávy podľa RZ 
c) kupujúci porušil svoju povinnosť podľa čl. 11 alebo 12 týchto VOP.
Predávajúci je oprávnený okamžite odstúpiť samostatne od Nájomnej zmluvy bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. 

10.8 prípade zániku Nájomnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu zariadenie na prípravu kávy v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v lehote najneskôr do 5 (slovom: päť) pracovných dní od zániku zmluvy, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

10.9. Zánikom Nájomnej zmluvy nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Rámcovej zmluvy. 


11. SERVIS ZARIADENÍ POSKYTNUTÝCH KUPUJÚCEMU NA ZÁKLADE NÁJOMNEJ ZMLUVY

11.1 Predávajúci je povinný za účelom plnenia si povinností podľa týchto VOP, najmä podľa bodu 10.5 týchto VOP, informovať predávajúceho bez zbytočného odkladu o potrebe vykonania servisu zariadenia. 

11.2. Kupujúci nie je oprávnený na zariadení vykonávať servisné práce prostredníctvom inej osoby ako predávajúceho alebo rozsahu bežných servisných úkonov zariadenia nevyžadujúcich osobitné znalosti o prevádzke a servise zariadenia. V opačnom prípade zodpovedá predávajúcemu za vzniknutú škodu.

11.3 V prípade, ak si kupujúci nesplní povinnosť podľa bodu 2.1 VOP alebo povinnosti vo vzťahu k zariadeniam poskytnutým predávajúcim, najmä podľa bodu 10.5 týchto VOP a teda sa riadne o zariadenia nestará a/alebo vykoná na zariadení servisný zásah v rozpore s bodom 11.2 týchto VOP, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za servisný výkon podľa cenníka predávajúceho, sumu dodaného náhradného dielu do zariadenia vo výške jeho obstarávacej hodnoty ako aj cestovné náklady na výjazd na servisný zásah vo výške 0,2 EUR/km bez dph. Zaplatenie poplatkov podľa tohto bodu VOP sa nedotýka práva predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa týchto VOP. 

11.4. O servisnom zásahu bude spísaný Servisný protokol, ktorý je kupujúci povinný podpísať a zároveň uviesť meno, priezvisko, funkciu podpisujúcej osoby. V prípade výhrady k poskytnutému servisnému zásahu je kupujúci povinný tento uviesť v protokole, inak sa má za to, že žiadne výhrady nemá 


12. INŠTALÁCIA A ODINŠTALÁCIA ZARIADENIA NA PRÍPRAVU KÁVY A STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

12.1 Inštaláciu ako aj odinštaláciu zariadení poskytnutých predávajúcim je oprávnený vykonávať výlučne predávajúci resp. ním poverená osoba. 

12.2. Pred inštaláciou/deinštaláciou zariadenia kupujúci zabezpečí najmä miesto inštalácie/odinštalácie zariadenia tak, aby bez akýchkoľvek ťažkostí mohlo dôjsť k inštalácii/odinštalácii zariadenia predávajúcim, zabezpečí požadovaný prívod elektrickej energie, prívod vody do vzdialenosti 1,5 m od miesta, kde bude umiestnené zariadenie. Náklady na zabezpečenie miesta inštalácie/deinštalácie vrátane prívodu vody, elektrickej energie a odvozu odpadu znáša kupujúci. 

12.3. Od okamihu nainštalovania zariadenia je kupujúci oprávnený zariadenie užívať. 

12.4. Pri inštalácii je spísaný protokol o inštalácii zariadenia, zároveň je zaškolená obsluha na používanie zariadenia. Preberajúca osoba v mene kupujúceho je povinná servisný protokol podpísať a zároveň uviesť meno, priezvisko a svoju funkciu. Podpísaním protokolu táto osoba potvrdzuje, že došlo k inštalovaniu zariadenia a zaškoleniu k jeho obsluhe. 

12.5. V prípade ukončenia Rámcovej zmluvy alebo aj samostatne Nájomnej zmluvy, je kupujúci povinný v termíne určenom predávajúcim umožniť deinštaláciu zariadenia. 


13. TRVANIE A UKONČENIE RÁMCOVEJ ZMLUVY

13.1 Rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

13.2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je možné ukončiť počas trvania Zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán. 

13.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy pre prípad porušenia povinností kupujúceho vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, a to najmä, ak:
a) kupujúci v rozpore s bodom 2.1 týchto obchodných podmienok neodoberie od predávajúceho minimálne mesačné dohodnuté množstvo kávy (“Minimálny odber“ uvedený v Zmluve“), v čo i len jednom mesiaci, 
b) kupujúci v rozpore s bodom 7.4 týchto obchodných podmienok nakladá s doplnkovým sortimentom a podporným materiálom, 
c) kupujúci je v omeškaní s úhradou ceny tovaru o viac ako 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa splatnosti faktúry resp. povinnosti uhradiť cenu tovaru, 
d) kupujúci používa Ochranné známky predávajúceho v rozpore s bodom 8.7 týchto obchodných podmienok, 
e) kupujúci poruší akékoľvek iné ustanovenia týchto VOP alebo Rámcovej zmluvy a toto svoje porušenie nenapraví ani v dodatočne poskytnutej 10 (slovom: desať) dňovej lehote, 
f) bude na majetok kupujúceho začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, likvidácia, alebo vedené exekučné konanie, daňové exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia, 
g) bude prijaté rozhodnutie kupujúceho o dobrovoľnom zrušení (s výnimkou prípadov zlúčenia alebo splynutia); alebo 
h) súd rozhodne o zrušení spoločnosti kupujúceho v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka); alebo 
i) kupujúci ukončí výkon relevantnej podnikateľskej činnosti potrebnej pre účely plnenia tejto Zmluvy. 

13.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy pre prípad porušenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, a to výlučne, ak:
a) predávajúci nedodá podľa bodu 2.3 týchto obchodných podmienok kupujúcemu tovar alebo zariadenia ani po opakovanej výzve kupujúceho doručenej predávajúcemu na dodanie tovaru s poskytnutím dodatočnej minimálne 10 (slovom: desať) dňovej lehoty na plnenie, 
b) z dôvodu zmeny ceny tovaru podľa bodu 3.6 týchto VOP, 
c) bude na majetok predávajúceho začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 
d) bude na majetok predávajúceho začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo likvidácia; alebo 
e) bude prijaté rozhodnutie predávajúceho o dobrovoľnom zrušení (s výnimkou prípadov zlúčenia alebo splynutia); alebo 
f) súd rozhodne o zrušení spoločnosti predávajúceho v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka); alebo 
g) predávajúci ukončí výkon relevantnej podnikateľskej činnosti potrebnej pre účely plnenia tejto Zmluvy. 

13.5 Odstúpenie od Zmluvy podľa týchto obchodných podmienok musí mať písomnú formu. Odstúpenie od Zmluvy sa musí doručiť na poslednú známu adresu zmluvnej strany podľa obchodného registra alebo iného príslušného registra, pričom odstúpenie sa považuje za riadne doručené aj uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia na pošte alebo uplynutím tretieho dňa odo dňa vrátenia zásielky zasielajúcej zmluvnej strane podľa toho čo nastane skôr, a to aj za predpokladu, že sa o tom porušujúca zmluvná strana nedozvie. V prípade bezdôvodného odopretia prijatia zásielky sa táto považuje za doručenú momentom, kedy k bezdôvodnému odopretiu došlo. 

13.6. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa kupujúci zaväzuje vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa kedy k zániku zmluvného vzťahu došlo predávajúcemu všetky dodané zariadenia vo funkčnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie podľa bodu 10.8 týchto obchodných podmienok. 

13.7. Uvedené ustanovenia bodu 13.6 obchodných podmienok zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti Rámcovej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim. 

13.8. Ukončením Rámcovej zmluvy podľa Zmluvy alebo týchto obchodných podmienok zanikajú zároveň všetky zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim na základe tejto Rámcovej zmluvy. 


14. SANKCIE

14.1 V prípade, ak by bolo dodatočne zistené, že kupujúci nemal nárok na bonus, ktorý mu však bol predávajúcim zaplatený v zmysle čl. VI Zmluvy, zaväzuje sa kupujúci vrátiť zaplatený bonus v lehote 15 (slovom: pätnásť) dní, od kedy bol na jeho vrátenie predávajúcim vyzvaný. V opačnom prípade sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne za každý, aj začatý, deň omeškania s vrátením sumy bonusu. 

14.2. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa bodu 8.7 VOP je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto euro) za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 

14.3. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa bodu 10.4 alebo 10.5 VOP sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 70% (slovom: sedemdesiat) percent z obstarávacej ceny zariadenia za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 

14.4. V prípade, že kupujúci poruší povinnosti uvedené v bode 11.2 VOP je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 70% (slovom: sedemdesiat percent) z obstarávacej ceny zariadenia za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 

14.5. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho vrátiť zariadenia predávajúcemu podľa bodu 10.8 alebo 13.7 VOP sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 70% (slovom: sedemdesiat percent) z obstarávacej ceny zariadenia uvedenej v Zmluve za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 

14.6. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy alebo týchto VOP nie je dotknutý nárok na náhradu škody a v prípade vzniknutej škody je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 

14.7. Odstúpenie od Rámcovej alebo Nájomnej zmluvy sa nedotýka nároku predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

14.8. Zmluvné pokuty podľa týchto obchodných podmienok sa kupujúci zaväzuje uhradiť na výzvu predávajúceho a to v lehote 10 (desať) dní od doručenia výzvy, ak nie je vo výzvy uvedené dlhšia lehota. Pre doručenie výzvy platia primerane ustanovenia bodu 13.5 VOP 

14.9. V prípade ukončenia kontraktu skôr ako sa naplní podstata samotnej Zmluvy, tj odobratie zazmluvneného objemu tovaru, je Kupujúci povinný zaplatiť pokutu, ktorá sa vyráta ako neodobratý objem x cena tovaru podľa tejto Zmluvy. 


15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci pre účely obchodného styku s kupujúcimi - právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie najmä v oblasti poskytovania pohostinských, reštauračných ako aj obdobných služieb v oblasti gastronómie, za podmienok ustanovených v príslušných dokumentoch, najmä Zmluve a VOP, spracúva najmä nasledovné osobné údaje o dotknutej osobe, ktorá má v úmysle nadviazať a následne realizovať obchodný styk s predávajúcim (ďalej aj len ako „partner“): 

 1. titul, 
 2. meno a priezvisko, 
 3. adresa (najmä pre doručenie alebo fakturačná adresa) 
 4. e-mailová adresa, 
 5. meno, priezvisko a funkcia, ak sa jedná o konanie za podnikateľa, 
 6. telefónne číslo, 

V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných pre uskutočnenie obchodného styku v rozsahu meno a priezvisko (prípadne funkcia), adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo nie je možné s partnerom nadviazať obchodný styk, nakoľko sú potrebne pre spoluprácu na základe Zmluvy a VOP. 

Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje partnerov spracúva a bude spracúvať výhradne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Rozsah, účel, spôsob a doba spracúvania osobných údajov 
Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, sídlo, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo predávajúceho spracúva pre účely nadviazania obchodného styku, najmä:

 1. uzatvorenie Zmluvy, 
 2. vybavenie objednávky, 
 3. vystavenia faktúry za dodaný tovar a splnenie si ostatných účtovných, platobných a daňových povinností vo vzťahu k platbe partnera v rámci obchodného styku, 
 4. prijímania, spracovania a vybavenia prípadných reklamácii podaných partnerom alebo spracovania odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s príslušným partnerom.

Partner berie na vedomie, že uvedené osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené aj subdodávateľom predávajúceho, najmä jeho a doručovateľom a distribútorom, s ktorými má predávajúci uzatvorené osobitné zmluvy a to pre účely poskytovania služieb vyplývajúcich z obchodného styku – doručovania a distribúcie Objednávok, prípadne vybavenia reklamácie podanej partnerom a týkajúcej sa časti služieb obchodného styku, poskytovanej týmto subdodávateľom alebo doručovateľom. 

Uvedené osobné údaje sú spracúvané a uchovávané v súlade s osobitnými predpismi maximálne po dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, a to maximálne však po dobu ustanovenú príslušnými právnymi predpismi. Údaje je potrebné uchovať pre prípadné riadne vybavenie reklamácie a pre účely plnenia si účtovných a daňových povinností alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich z obchodného styku. Po ukončení uvedenej doby sú partnerove osobné údaje vymazané. 

Predávajúci spracúva vyššie uvedené osobné údaje pre vyššie uvedený účel na právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, a ktorej zmluvnou stranou je partner.

Každý partner si môže v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov uplatniť u predávajúceho nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Partner má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V tomto prípade má partner právo získať prístup k jeho osobným údajom a k informácii o:

 • účele spracúvania osobných údajov 
 • kategórii spracúvaných osobných údajov 
 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia 
 • tom, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje ak neboli poskytnuté partnerom 
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov 
 • práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak partner tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 • predávajúci je povinná poskytnúť ovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré partner požiada, môže predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Predávajúci je povinný poskytnúť osobné údaje partnerovi spôsobom podľa jeho požiadavky (napr. e-mailom) 
 • okruhu osôb, ktoré okrem prevádzkovateľa v súlade s týmto súhlasom pracúvajú osobné údaje partnera, 
 • právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

Právo na opravu osobných údajov

Partner má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: 

 • partner napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov 
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a partner namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia 
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich partner na uplatnenie právneho nároku

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje predávajúci spracúvať len so súhlasom partnera alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Partnera, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a táto operácia nevyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia, pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán 

Ak partner tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Práva partnera sú podrobnejšie určené a opísané v GDPR a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov slúži e-mailová adresa predávajúceho info@meinl.sk 

Osobné údaje sa nespracovávajú automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ).


16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z týchto obchodných podmienok a ďalšie informácie, ktoré sa kupujúci dozvie v súvislosti s obchodným stykom s predávajúcim, rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu Rámcovej zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola Rámcová zmluva uzavretá, sú považované za dôverné a nesmú byť zverejnené tretím osobám. Môže sa tak urobiť len v prípade, že to bude vyžadovať zákon alebo predávajúci s tým vysloví písomný súhlas. 

16.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vydané dňa 01.01.2023 a nahrádzajú všetky predchádzajúce obchodné podmienky vydané predávajúcim. 

16.3. V závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, obchodnej politiky alebo rozhodnutia predávajúceho, je predávajúci oprávnený jednostranne úplne nahradiť alebo zmeniť tieto obchodné podmienky. Túto zmenu a jej účinnosť predávajúci vopred zverejní na svojej internetovej stránke. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť do nadobudnutia účinnosti takejto zmeny, inak sa má za to, že so zmenou súhlasí.